Tarieven & vergoedingen

Het zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel.

Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een pakket of traject, maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten, de duur van de consultenen het type consult (diagnostiek of behandeling). Er is een standaardtarief voor GZ-psychologen (ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair). De zorg die je krijgt verandert niet. Je kunt wel de rekening makkelijker controleren. Hierop komt te staan wie je tijdens een consult hebt gesproken, hoeveel tijd daarvoor in rekening  (de zorgprestatie)* is gebracht en welk zorgvraagtype* je hebt. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvin­den, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

** zie bijlages onderaan

 

Goed om te weten

Ben je al in zorg en loopt je behandeling door in 2022? Dan heb je geen nieuwe verwijzing nodig.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaan­bieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde

*In overleg met de behandelaar zal de duur van de consulten worden afgesproken, over het algemeen zullen de consulten tussen de 45 en 90 minuten duren.

Heb je op één dag meerdere keren contact met je zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

 

Bijlage 1.

Tarieven Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022

Soorten zorgprestaties

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar wat er met jou aan de hand is, welke problematiek er bij je speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling ga je met je behandelaar in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

In onderstaande overzichten zijn de tarieven opgenomen vanaf 1 januari 2022, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgverzekeraars hebben elk een eigen tarief vastgesteld voor gecontracteerde zorgverleners. De bedragen die in rekening worden gebracht zullen dus in de praktijk lager zijn dan de NZA tarieven. 

In het overzicht zijn de tarieven opgenomen van de consulten die 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten duren.

NZA tarieven Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) GZ-psycholoog

Tijd                                 Tarief behandeling          Tarief diagnostiek

5 min                                     27,91                                    35,56

15 min                                  49,89                                    61,31

30 min                                  85,16                                    101,78

45 min                                  120,99                                  142,31

60 min                                  143,71                                  163,37

75 min                                  176,88                                  199,03

90 min                                  216,11                                  244,07

Overig
Intercollegiaal overleg kort         21,18

Intercollegiaal overleg lang         67,62

 

Bijlage 2.

Zorgvraagtypering

Het zorgvraagtype geeft informatie over jouw zorgvraag. Je zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt.

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Deze praktijk levert zorgvraagtypen 1 tot en met 4, geschikt voor behandeling binnen de generalistische Basis-GGZ. Is er sprake van de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 of hoger dan is behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ of elders geïndiceerd.

 

De zorgvraagtypering wordt gedaan met behulp van een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de client. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met jou afgesproken wordt op grond van jouw diagnose en de doelen die je samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal  je handelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij je nemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met jou.

Cliënten die binnen zorgvraagtype 1-4 vallen:

Een zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is of sprake is geweest van verontrustende psychotische symptomen en/ of wanen en hallucinaties

1 Psychische aandoening – lichte problematiek

Algemene omschrijving: Deze groep heeft klachten, zoals een depressieve stemming, angst, rouw of andere psychische klachten, de impact daarvan is echter beperkt. Er kan sprake zijn van middelenmisbruik.

Exclusief: Er is geen sprake van verontrustende psychotische symptomen. Beperkingen Het is niet waarschijnlijk dat de stoornis leidt tot ontregeling van het algemeen dagelijks functioneren.

Risico: Er is waarschijnlijk geen sprake van risico’s.

Beloop: De problematiek is veelal van korte duur en gerelateerd aan levensgebeurtenissen. Evaluatie • Indicatieve periode van zorg: 8-12 weken • Suggestie reviewtermijn: 12 weken

2 Psychische aandoening – lichte problematiek met grotere zorgvraag

Algemene omschrijving: Deze groep heeft klachten, zoals een depressieve stemming, angst of andere psychische klachten; de impact daarvan is echter beperkt. Patiënten hebben mogelijk al eerder zorg ontvangen, gerelateerd aan zorgvraagtype 1, en hebben nu meer specifieke interventies nodig, of zij zijn eerder met succes behandeld binnen een hoger zorgvraagtype en presenteren nu mildere symptomen. Er kan sprake zijn van middelenmisbruik.

Exclusief: Er is geen sprake van verontrustende psychotische symptomen.

Beperkingen: Het is niet waarschijnlijk dat de stoornis leidt tot ontregeling van het algemeen dagelijks functioneren, maar patiënten kunnen lichte beperkingen ervaren. Risico Risico Er is waarschijnlijk geen sprake van risico’s.

Beloop: De problematiek is veelal van korte duur en gerelateerd aan levensgebeurtenissen. Evaluatie • Indicatieve periode van zorg: 12-15 weken • Suggestie reviewtermijn: 15 weken

3 Psychische aandoening – matige problematiek

Algemene omschrijving: Deze groep heeft matige klachten, zoals een depressieve stemming, angsten of andere psychische klachten.

Exclusief: Er is geen sprake van verontrustende psychotische symptomen. Er kan sprake zijn van middelenmisbruik.

Beperkingen: Het is niet waarschijnlijk dat de stoornis leidt tot ontregeling van het algemeen dagelijks functioneren, maar patiënten kunnen matige beperkingen ervaren. Risico Er is waarschijnlijk geen sprake van risico’s.

Beloop: Van korte duur of onderdeel van laagfrequente behandeling.

Evaluatie • Indicatieve periode van zorg: 6 maanden • Suggestie reviewtermijn: 3 maanden

4 Psychische aandoening – ernstige problematiek

Algemene omschrijving: Deze groep heeft een ernstige depressie en/of angsten en/of andere ernstige psychische of gedragsproblemen. De patiënt ervaart ontregeling van het dagelijks functioneren en er kan sprake zijn van een verhoogd risico op zelfbeschadiging, suïcidale gedachten of suïcidaal gedrag. Er kan sprake zijn van middelenmisbruik.

Exclusief: Er is geen sprake van verontrustende psychotische symptomen.

Beperkingen: Er kan sprake zijn van een duidelijke ontregeling van het algemeen dagelijks functioneren.

Risico: Er kan sprake zijn van een verhoogd risico op zelfbeschadiging, suïcidale gedachten of suïcidaal gedrag.

Beloop Behandeling is nodig om verbetering te bereiken of te voorkomen dat er een verslechtering optreedt met negatieve gevolgen voor het functioneren op lange termijn. Evaluatie • Indicatieve periode van zorg: 6-18 maanden • Suggestie reviewtermijn: 6 maanden.